Tento projekt s názvom:  Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DIN-TECHNIK spol. s.r.o.

je spolufinancovaný Európskou úniou.

 

 

Hlavným cieľom projektu je inovácia overovania parametrov produkcie, zvýšiť kvalitu produkcie a zaviesť maximálnu presnosť merania do výrobných podmienok spoločnosti.

 

Miesto realizácie: Blatná na Ostrove

 

Prijímateľ: DIN-TECHNIK spol. s r.o.
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava

http://din-technik.sk

Výška NFP: 157 182,00 €

Kód ITMS2014+: 313031L873

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

Opis projektu:

Projekt Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DIN- TECHNIK spol. s.r.o. sa zameriava na riešenie inovácie súčasného výrobného procesu žiadateľa, ktorý sa zaoberá výrobou a poskytovaním služieb v oblasti strojárstva. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurenčnej schopnosti žiadateľa, posilnenie existujúcich a nadviazanie nových obchodných partnerstiev prostredníctvom inovácie výrobného procesu overovania parametrov produkcie. Realizácia predkladaného projektového zámeru priamo prispeje k zvýšeniu kvalitatívnej úrovne produkcie, operatívnosti výroby a zníženiu nákladov súvisiacich s reklamáciou chybnej produkcie. Projekt uvažuje s obstaraním 4-osého CNC meracieho zariadenia pre výrobky produkované na CNC Odvaľovacej fréze. Technológia umožní žiadateľovi sledovať kvalitu produkcie a zaviesť maximálnu presnosť merania do výrobných podmienok spoločnosti, čo súvisí s požiadavkami odberateľov a narastajúcimi štandardmi v automobilovom priemysle.

 

Výsledky projektu:

Bude dosiahnutie merateľných ukazovateľov.

  • Počet produktov, ktoré sú pre firmy nové (1)
  • Počet inovovaných procesov (1)
  • Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch (2)
  • Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové (1)
  • Počet podnikov, ktoré dostávajú granty (1).

PUBLICITA PROJEKTU ZVYŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI