Vážení zákazníci,

objednávanie tovaru prostredníctvom elektronického obchodu je umožnené len IČO zákazníkom spoločnosti DIN-Technik spol. s.r.o.

                                                                                                                                 S pozdravom 

                                                                                                                               

 1. AKO CHRÁNIME VAŠE SÚKROMIE?

  Vážení klienti,

  Spoločnosť DIN-TECHNIK sa zodpovedne pripravuje na novú legislatívu a v rámci tejto prípravy neustále prijíma potrebné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie vašich osobných údajov a zároveň zabezpečia zákonné spracúvanie a ochranu Vašich osobných údajov v stanovenom rozsahu. V nasledujúcich riadkoch získate všetky užitočné informácie o tom, ako chránime Vaše súkromie, aké osobné údaje o vás získavame, ako ich  spracúvame a aké práva vám ako dotknutej osobe prináležia.

  Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 25. mája 2018 nadobudne účinnosť nový legislatívny právny akt – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – Nariadenie GDPR, ktoré prináša nové pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb a stanovuje nové práva a povinnosti najmä pre fyzické osoby, prevádzkovateľov a sprostredkovateľov.

  Špecifické otázky ochrany osobných údajov, ktoré Nariadenie neupravuje, bude popri ňom naďalej upravovať slovenská legislatíva, napríklad zákon č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov alebo zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov.

  Na bezpečnosti vašich osobných údajov nám veľmi záleží, a preto venujeme ich ochrane náležitú pozornosť.
 2. KTO SME A KDE NÁS NÁJDETE?
  1. Prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia, teda subjektom, ktorý spracúva osobné údaje, je spoločnosť DIN-TECHNIK spol. s r. o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 35 690 496, zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.11007/B, office: Blatná na Ostrove 199, 930 32 Blatná na Ostrove.
  2. Z tohto dôvodu Vám v súvislosti s novou právnou úpravou dávame do pozornosti nasledovné informácie:
   • Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“).
   • Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 3. NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
  1. Osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, spracúvame na nasledovné účely:
   1. tvorba „newslettrovskej databázy“ v súvislosti s priamym marketingom, čiže  s cieľom informovať o našich produktoch, službách, akciách, tipoch či novinkách, a to prostredníctvom zasielania tzv. cielených newslettrov v elektronickej podobe. K spracúvaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu však nebude dochádzať v prípadoch, ak kedykoľvek v priebehu spracúvania vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov za účelom priameho marketingu, a takisto v prípade, ak určitý druh spracúvania osobných údajov pre účely priameho marketingu podlieha vášmu súhlasu a tento súhlas ste nám neposkytli alebo ste ho kedykoľvek v priebehu spracúvania odvolali.
   2. tvorba databázy zákazníkov a databázy záujemcov- v súvislosti s vyhotovením cenových ponúk, vybavovaním objednávok a prípadných reklamácií, tvorby faktúr a dodacích listov ako dokladov potrebných ku kompletnému spracovaniu objednávok; V prípade, ak ste si objednali aj dodávku tovaru, vaše osobné údaje sa poskytujú špedičnej firme. Momentálne spolupracujeme s nasledujúcou spoločnosťou GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.9084/S. Za záujemcu sa považuje osoba, ktorá ešte nie je zákazníkom resp. odberateľom, teda doposiaľ od spoločnosti neodoberala žiadny tovar resp. službu.
   3. spracúvanie objednávok uskutočnených cez e-shop spoločnosti DIN-TECHNIK, vrátane riešenia reklamácií
   4. remarketing – opätovné kontaktovanie zákazníka, ktorý aspoň raz navštívil web stránku spoločnosti
   5. poskytnutie osobných údajov príslušnému obchodnému zástupcovi s cieľom nadviazania telefonického kontaktu so záujemcom, prípadne za účelom dohodnutia osobnej návštevy v prípade, ak bol spoločnosti doručený prvý dopyt na poskytovaný tovar alebo službu, to znamená, že ide o prvý kontakt s potenciálnym budúcim klientom.
   6. vyhodnocovanie obchodných vzťahov s klientmi – napríklad na základe analýzy situácie na trhu či analýzy obchodných transakcií sa v prípade potreby klienti kontaktujú telefonicky či formou zasielania dotazníkov spokojnosti, dotazníkov zameraných na získanie určitých informácii o danom subjekte, s cieľom odstraňovať zistené nedostatky a vymyslieť riešenia, ktoré povedú k zlepšeniu pozície v konkurenčnom prostredí.
  2. Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe informácie o zamýšľanom účele spracúvania a v prípade, ak pri posudzovaní zlučiteľnosti pôvodného a nového účelu zistí, že na ochranu práv dotknutej osoby sa vyžaduje súhlas so spracovaním osobných údajov, tak si tento súhlas od dotknutej osoby vyžiada. Zároveň jej poskytne ďalšie relevantné, nižšie uvedené informácie.
  3. V Nariadení sú teda okrem iného upravené podmienky, na základe ktorých je možné spracúvať osobné údaje aj na účely tzv. priameho marketingu, a to aj bez súhlasu dotknutej osoby. Pod priamy marketing spadá napríklad kontaktovanie zákazníkov za účelom zasielania akcií, noviniek či ponúk tovarov a služieb – tzv. cielená reklama. To znamená, že prevádzkovateľ je oprávnený na e-mailové adresy a telefónne čísla získané od svojich zákazníkov zasielať tzv. cielené newslettre resp. reklamy s ponukou svojho tovaru a služieb, pokiaľ je možné odôvodnene očakávať, že zákazníci vedeli, že k spracúvaniu ich osobných údajov môže na takéto účely dôjsť.
  4. K spracúvaniu vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu nebude dochádzať v prípadoch, ak kedykoľvek v priebehu spracúvania vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, alebo v prípade, že určitý druh spracúvania osobných údajov pre účely priameho marketingu podlieha vášmu súhlasu a tento súhlas ste nám neposkytli alebo ste ho kedykoľvek v priebehu spracúvania odvolali.
 4. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME A SPRACÚVAME? (ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV)
  1. Na jednotlivé účely spracúvame nasledovné osobné údaje:
   1. Tvorba „newslettrovskej databázy“ v súvislosti s priamym marketingom – e-mailová adresa prípadne meno a priezvisko. V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme ďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať.
   2. Tvorba databázy zákazníkov a databázy záujemcov- Pri nákupe resp. objednávke a následnej tvorbe databáz od vás požadujeme údaje potrebné na kompletné vybavenie vašej objednávky so všetkými súvisiacimi náležitosťami. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vašu objednávku nie je možné vybaviť, to znamená napr.  vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa na doručovanie tovaru v prípade ak nejde o osobný odber, telefónne číslo a samotný predmet objednávky. Ďalej sa spracúvajú aj údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar - číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti a pri reklamácii aj údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácie. Vaše kontaktné údaje môžu byť použité napríklad aj na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok resp. oznámení o stave objednávok a poskytovaných služieb alebo pri odpovedi na vašu otázku, čo sa deje s vašou objednávkou, alebo pri zmene vašich údajov vo vašej objednávke. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar.
   3. Spracúvanie objednávok uskutočnených cez e-shop spoločnosti DIN-TECHNIK (predaj tovaru na diaľku), vrátane riešenia reklamácií - meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a samotný predmet objednávky, prípadne ďalšie údaje podľa predchádzajúceho bodu – písmeno b), potrebné na kompletné vybavenie vašej objednávky so všetkými súvisiacimi náležitosťami.
   4. Remarketing – IP adresa, cookies, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch - záznamy o správaní na internetovej stránke spravovanej spoločnosťou DIN-TECHNIK spol. s r. o. Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú na webovej stránke DIN-TECHNIK môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (viď. prvá veta). V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetovej stránke prevádzkovanej spoločnosťou DIN-TECHNIK, a to na účely zaistenia lepšej prevádzky tejto internetovej stránky a na účely internetovej reklamy spoločnosti DIN-TECHNIK.
   5. Poskytnutie osobných údajov príslušnému obchodnému zástupcovi – meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, e-mailová adresa, funkcia resp. pracovná pozícia a spoločnosť resp. zamestnávateľ prípadne ďalšie údaje potrebné na nadviazanie kontaktu s potenciálnym zákazníkom. Obchodný zástupca je zamestnancom spoločnosti DIN-TECHNIK spol. s r.o.
   6. Vyhodnocovanie obchodných vzťahov s klientmi – meno priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.
  2. Chceme Vás zároveň ubezpečiť, že spoločnosť DIN-TECHNIK neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny, neposkytuje Vaše osobné údaje žiadnym ďalším príjemcom a ani ich nezverejňuje, s výnimkou prípadu doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili (viď. vyššie).
 5. DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Vaše osobné údaje budú bezpečne zhromažďované, uložené, spracúvané a archivované po nevyhnutne potrebnú dobu rešpektujúc ustanovenia právnych predpisov, napríklad účtovné doklady sa z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve archivujú 10 rokov od realizovania poslednej objednávky. V ostatných prípadoch vždy posúdime  primeranosť dĺžky uchovávania osobných údajov vychádzajúc zo zásady minimalizácie uchovávania údajov stanovenej Nariadením, to znamená, že údaje, ktoré sa nespravujú zákonom o účtovníctve prípadne zákonom o archívoch a registratúrach, v ktorých sú presne stanovené doby uchovávania údajov, uchovávame po dobu troch rokov.
 6. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov Vás musíme informovať o tzv. právnych základoch spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré oprávňujú prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov:
   1. čl. 6 odsek 1 písmeno a) Nariadenia - súhlas so spracovaním osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
   2. čl. 6 odsek 1 písmeno b) Nariadenia - plnenie zmluvy: v prípade uskutočnenia objednávky tovarov alebo služieb
   3. čl. 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia - plnenie našich zákonných povinností: pri uchovaní údajov o Vás a Vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
   4. čl. 6 odsek 1 písmeno d) Nariadenia – spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby
   5. čl. 6 odsek 1 písmeno e) Nariadenia – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
   6. čl. 6 odsek 1 písmeno f) Nariadenia – oprávnený záujem: vyššie spomenutá marketingová činnosť. V týchto prípadoch vždy zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv.
 7. SÚBORY COOKIES, WEB STRÁNKA A E-SHOP
  1. Webová stránka našej spoločnosti používa pre potreby prispôsobenia jej obsahu ako aj nášho e-shopu Vašim preferenciám súbory Cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť pre Vás lepšie služby. Na našich webových stránkach používame v súvislosti s Cookies nasledovné služby:
   1. Vlastný e-shop
   2. Google Analytics
   3. Hotjar
  2. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré si ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka pri návšteve webovej stránky. Spravidla sa do týchto súborov ukladá určitý identifikátor (napríklad anonymné číslo alebo reťazec znakov), podľa ktorého je daná služba schopná rozpoznať, že sa návštevník vrátil na webovú stránku. To znamená, že vždy, keď sa otvorí nové okno webovej stránky, tak si daná služba zistí, či sú na počítači užívateľa uložené cookies a následne podľa toho rozpozná, že je na webovej stránke príslušný užívateľ, pokiaľ už má nejaký predchádzajúci záznam o jeho činnosti. Súbory cookie teda umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie užívateľa a zapamätať si určité informácie o jeho aktivite počas jeho pripojenia na danú webovú stránku.
  3. Ako fungujú jednotlivé služby?
   1. Vlastný e-shop – pokiaľ zákazník nevyplní objednávku alebo nezadá e-mailovú adresu za účelom odoberania newslettrov, tak e-shop ukladá len tzv. anonymné ID, podľa ktorého potom vie návštevníkovi pri jeho najbližšej návšteve webovej stránky zobraziť napríklad naposledy vyhľadávané a prezerané produkty a podobne. Na základe tohto anonymného ID však nie je možné nijako identifikovať konkrétneho užívateľa resp. návštevníka webovej stránky.
   2. Google Analytics - táto služba ukladá do cookies takisto iba anonymné ID. Na serveroch Google sú potom k tomuto anonymnému ID priradené ďalšie dáta, napríklad údaje o tom, aké stránky užívateľ navštívil, koľko času na nich strávil, a podobne. Aj v tomto prípade platí, že z anonymného ID nie je možné nijako identifikovať návštevníka webovej stránky. Doba uchovávania údajov je 26 mesiacov od poslednej návštevy webovej stránky užívateľom. Viac informácií nájdete na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs
   3. Hotjar – táto služba funguje podobne ako Google Analytics. Zároveň však umožňuje na webovej stránke vytvárať ankety, ktoré zbierajú anonymné odpovede. Súčasťou ankety môže byť aj vyplnenie e-mailovej adresy užívateľa. V takom prípade, ak užívateľ zadá e-mailovú adresu, je možné spárovať odpoveď na anketu so zadanou mailovou adresou, ale ostatné dáta a údaje užívateľa ostávajú od tejto ankety oddelené. Preto nie je možné napríklad spárovať odpovede na anketu s dátami o tom, aké stránky užívateľ navštívil či koľko času na nich strávil. Údaje sa v tomto prípade uchovávajú 1 rok. Viac informácií nájdete na adrese: https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance
  4. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov Cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre ich použitie vo webovom prehliadači na Vašom zariadení. V prípade, že zakážete použitie súborov Cookies, môže byť funkčnosť e-shopu obmedzená.
 8. AKÉ PRÁVA VÁM AKO DOTKNUTEJ OSOBE PRINÁLEŽIA V ZMYSLE NARIADENIA?
  1. V súvislosti s tým, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať. Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené nižšie.
  2. Ako dotknutá osoba máte v zmysle Nariadenia tieto práva:
   1. právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať - článok 7 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie“. Toto ustanovenie je aplikovateľné jedine v prípade, ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.
   2. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – článok 15 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a právo získať ďalšie informácie podľa článku 15 Nariadenia“.
   3. právo na opravu osobných údajov – článok 16 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia“.
   4. právo na vymazanie osobných údajov resp. právo „na zabudnutie“ – článok 17 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení“.
   5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – článok 18 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
    • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
    • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
    • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
    • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby“.
   6. právo na prenosnosť údajov – článok 20 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
    • sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a
    • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami“.
   7. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – článok 21 Nariadenia:  „Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom“.
   8. právo na to, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú – článok 22 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú“.
   9. právo podať sťažnosť dozornému orgánu – článok 77 Nariadenia: „Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením. Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78“. Dozorný orgán je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky. Kontaktné údaje - Adresa sídla úradu a adresa na doručovanie písomností úradu: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, SR. Telefonický kontakt - Sekretariát úradu: +421 2 32 31 32 14, web stránka - https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Na záver by sme sa Vám radi poďakovali za priazeň a budeme radi, ak sa rozhodnete v budúcnosti využiť naše služby. Veríme, že poskytnuté informácie o nových pravidlách ochrany osobných údajov budú pre Vás prínosom a pomôckou pre lepšiu orientáciu v danej problematike.

V Bratislave, dňa 20.05.2018
DIN-TECHNIK spol. s r. o.
IČO: 35 690 496
Pekná cesta 15
831 52 Bratislava
Zelená linka: 0800 800 100
office@din-technik.sk


V poriadku, skryť

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení našich služeb a Vašeho bezpečí. AKO CHRÁNIME VAŠE SÚKROMIE?