Výzva na predkladanie ponúk

k zákazke zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru

         

 

Inovácia, zvýšenie technologickej úrovne a konkurencieschopnosti spoločnosti DIN-TECHNIK - CNC ODVAĽOVACIA FRÉZA

 

 

 V Bratislave, dňa 23.03.2021

Časť I.

Všeobecné informácie

 1.             Identifikačné údaje:

 

1.1.        Identifikácia zadávateľa:

Názov:                                    DIN - TECHNIK spol. s r.o.           

           Sídlo:                                       Pekná cesta 15 , 831 52 Bratislava - mestská časť Rača

IČO:                                        35690496

DIČ:                                       2020342764

IČ DPH:                                 SK2020342764

Email:                                      lipka@din-technik.sk

Štatutárny zástupca:              Mgr. Miloš Lipka - konateľ

(ďalej len „zadávateľ“)

 

1.2.        Kontaktná adresa:

Názov:                                     ABYS Slovakia, s.r.o.

Adresa:                                   Ružová dolina 6 , 821 08 Bratislava

Kontaktná osoba:                  Peter Šimeček - Konateľ – ABYS Slovakia, s.r.o.

                               Spoločnosť splnomocnená na proces verejného obstarávania

Email:                                     detkova@abys.sk, hlinkova@abys.sk

Tel.:                                        +421 917 736 488, +421 905 212 606

 

 

 

 1.             Predmet zákazky:

 

2.1.        Názov predmetu zákazky:

,,Inovácia, zvýšenie technologickej úrovne a konkurencieschopnosti spoločnosti DIN-TECHNIK - CNC ODVAĽOVACIA FRÉZA

2.2.        Druh zákazky:

Zákazka na dodanie tovarov.

2.3.        Podrobné vymedzenie predmetu zákazky:

Predmetom obstarávania je zavedenie inovácie, zvýšenie technologickej úrovne a  konkurencieschopnosti spoločnosti DIN-TECHNIK – CNC odvaľovacia fréza.

2.4.        Forma vzniku záväzku:

Na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk bude s úspešným uchádzačom uzatvorená Kúpna zmluva.

Trvanie v mesiacoch: 12

 

 1.             Miesto na dodanie predmetu zákazky:

 

            Blatná na Ostrove 199, 930 32 Blatná na Ostrove

4.            Zdroj finančných prostriedkov:

 

4.1.        Zákazka bude financovaná:

 •                              Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Výskumu a inovácie,  Európske zdroje: 50%, Vlastné zdroje žiadateľa:50%.
 •                              Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

 

4.2.    Platobné podmienky sú uvedene v Kúpnej zmluve v Čl. IV..

 

 

 

 1.             Variantné riešenia:

 

5.1.    Neumožňuje sa predloženie variantných riešení.

 

Časť II.

Vypracovanie a predkladanie ponúk

 

 1.       Obsah ponuky:

 

6.1.        Zadávateľ požaduje, aby dodávateľ predložil v ponuke nasledovné doklady:

6.1.1.       Vlastný opis predmetu zákazky podľaPrílohy č. 1

                 Opis predmetu zákazky, špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Výzvy na predkladanie.

                 Parametre  - musia spĺňať minimálne parametre, ktoré sú zadané v prílohe č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk                                                                                                                 

6.1.2.       Návrh uchádzača na plnenie kritérií + Štruktúrovaný rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto výzvy na predkladanie ponúk - Jednotkové ceny predmetu zákazky (podpísaný a opečiatkovaný štatutárnym orgánom dodávateľa).

V prípade, že dodávateľ pri spracovaní ceny za predmet zákazky  použije „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia podľa "Prílohy č. 1 výzvy  - Opis predmetu zákazky", dopracuje k ocenenému rozpočtu „Prehľad ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu zákazky“ v členení podľa poskytnutého rozpočtu. Uvedený prehľad bude tvoriť súčasť oceneného rozpočtu.  Ak uchádzač tento prehľad nevypracuje alebo niektorú položku do neho nezahrnie, bude verejný obstarávateľ považovať za to, že uchádzač ocenil výrobky a zariadenia uvedené v poskytnutom rozpočte v súlade s opisom predmetu zákazky.

6.1.3.       Čestné prehlásenie, že dodávateľ nie je vedený v tzv. blackliste elektronického trhoviska ani v zozname spoločností so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní. Čestné prehlásenie tvorí Prílohu č. 3 tejto výzvy na predkladanie ponúk.

6.1.4.       Doklady k zákazke - výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra 

Dodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar – dodávateľ predloží výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra použiteľný na právne úkony – nie staršie ako 3 mesiace od odoslania Výzvy na predkladanie ponúk.

Čestné vyhlásenie  – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – príloha č. 4

6.1.5.       Návrh Kúpnej zmluvy - príloha č. 5

6.1.6.       Čestné vyhlásenie o existencie originálnych dokladov -príloha č.6

 

 

 1.             Predkladanie ponúk:

 

7.1.        Dodávateľ je povinný predložiť ponuku elektronicky aj s dokladmi podľa bodu 6 tejto výzvy na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 03.05.2021 do 14:00 hod..

7.2.        Ponuky uchádzačov je potrebné odoslať v lehote na predkladanie ponúk na adresy     detkova@abys.sk, hlinkova@abys.sk

7.3.       Zadávateľ odporúča viesť celú komunikáciu v elektronickej forme.

7.4.        Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty dodávateľa musia byť v slovenskom/českom jazyku. Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty dodávateľa so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka okrem dokladov v českom jazyku.

7.5.        Cenové ponuky sa predkladajú v mene EUR.

7.6.    Predpokladaný termín vyhodnotenia cenových ponúk je 04.05.2021 o 15:00 hod..

 

 

Časť III.

Vyhodnocovanie ponúk

 

 1.             Kritérium na vyhodnocovanie ponúk:

 

8.1.        Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky v EUR bez DPH, zaokrúhlená matematicky na 2 desatinné miesta.

Dodávateľ stanoví zmluvnú cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Záujemca/uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich zmluvných cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Do navrhovanej ceny za dodávaný tovar a aj za jednotlivé položky podľa prílohy č. 2 týchto výzvy musia byť započítané všetky náklady, ktoré s ňou bezprostredne súvisia, pričom tieto nesmú byť vyjadrené číslom „0“, ani záporným číslom.

8.2.        Poradie dodávateľov sa určí vyhodnocovaním ponúk, a to porovnaním výšky navrhnutých ponúknutých cien za dodanie predmetu zákazky, vyjadrených v EUR bez DPH, uvedených v jednotlivých ponukách dodávateľov. Úspešný bude ten dodávateľ, ktorý navrhol/požaduje za dodanie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu v EUR bez DPH. Poradie ostatných dodávateľov sa zostaví podľa predložených ponúk vzostupne od 2 po x, kde x je počet dodávateľov, ktorí predložili ponuku.

8.3.        V prípade, ak bude cenová ponuka aj napriek pokynom zadávateľa predložená  v inej mene ako EUR bude prepočítaná na EUR (kurz prepočtu na EUR zadávateľ prepočíta kurzom Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) platným v deň vypracovania cenovej ponuky v zahraničnej mene dodávateľom a prepočet potvrdí svojím podpisom)

 

 

 1.             Vyhodnocovanie predložených ponúk:

 

9.1.        Zadávateľ najprv vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia obsahových požiadaviek podľa bodu 6 tejto výzvy  zadané zadávateľom.

9.2.        Následne zadávateľ vyhodnotí ponuky dodávateľov, ktorí spĺňajú obsahové požiadavky na ponuku a  a zostaví poradie dodávateľov podľa bodu 8 tejto výzvy.

9.3.        Po vyhodnotení ponúk zadávateľ oznámi všetkým dodávateľom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia dodávateľov. Úspešnému dodávateľovi zadávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému dodávateľovi zadávateľ oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému dodávateľovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk zadávateľ uvedie aj identifikáciu úspešného dodávateľa, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky.

9.4.        Zadávateľ vylúči z obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

 

 

 1.          Doplňujúce informácie:

 

10.1.     Zadávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú spĺňať technické špecifikáce predmetu zákazky, ako napríklad ponuka obsahuje obmedzenia resp. výhrady, ktoré sú v rozpore so špecifikáciou, alebo obsahuje iné množstvá alebo iné predmety ako tie, ktoré sú uvedené v špecifikácií predmetu zákazky, a to z dôvodu vzniku neoprávnených nákladov vo väzbe k projektu.

10.2.     Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša dodávateľ bez finančného nároku voči zadávateľovi.

10.3.     Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom uplatňovať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu.

 

Prílohy:

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 – Štruktúrovaný rozpočet

Príloha č. 5 -  Návrh Kúpnej zmluvy

Príloha: Výzva na predkladanie ponúk

Vysvetlenie: Zobraziť tu