Záznam z prieskum trhu

 

  1.     Názov prijímateľa: DIN-TECHNIK spol.sr.o.

2.Názov zákazky: ,,Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALUprofilov) – Formy

  1.     Predmetom obstarávania je zavedenie inovovaného produktu ALU Systém - Formy.
  2.     Druh zákazky(tovar/služba/práce):                                       Zákazka na dodanie tovaru
  3.     Kód CPV:
  4.     Predpokladaná hodnota zákazky:
  5.     Názov projektu a kód ITMS2014+:                                        313030R271
  6.     Operačný program:                                                              Výskum a inovácie Ministerstva hospodárstva SR
  7.     Spôsob vykonania prieskumu trhu:                                        e–mail
  8.     Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk:                          najnižšia cena bez DPH
  9.     Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný:

               a)      zoznam oslovených dodávateľov:

 

 

Názov dodávateľa

Dátum

oslovenia

Spôsob

oslovenia

Oprávnenie dodávať predmet zákazky

(áno/nie)

Prijatá ponuka:

áno/nie

Ergasia Group s.r.o.

22.09. 2020

e-mail

áno

nie

Triapex s.r.o.

22.09. 2020

e-mail

áno

nie

TechniCAD s.r.o.

22.09. 2020

e-mail

áno

áno

 

                  b)      zoznam predložených ponúk:

 

 

 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil ponuku

Dátum a

čas

predloženia/ vyhodnote

nia

 

Návrh na plnenie kritéria

 

Vyhodnotenie splnenia podmienok

 

 

Poznámka

Ing. Anton Tomík

Horná 2773/21

96221 Lieskovec

IČO:37057367

 

18.02.2021

15:35

 

834800,00

EUR bez DPH

 

splnil

 

Misan Slovakia s.r.o.

Centrum27/32

01701 Považská Bystrica

IČO:45627878

 

18.02.2021

19:20

 

859000,00

EUR bez DPH

 

splnil

 

TechniCAD s.r.o. 

Eötvösa 2817/57

945 01 Komárno

IČO:47220309

 

19.02.2021

10:03

 

843500,00

EUR bez DPH

 

splnil

 

c)      zoznamidentifikovanýchcenníkov/zmlúv/plnení8:

 

Identifikácia zdroja údaju

Odkaz na webovú stránku

(akrelevantné)

Identifikovaná suma/hodnota kritéria

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)                iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:

Spracovateľ zákazky skontroloval v obchodnom registri a živnostenskom registri splnenie podmienky mať oprávnenie na poskytovanie predmetu zákazky a konštatuje, že všetci uchádzači majú v obchodnom registri a živnostenskom registri zapísanú činnosť zodpovedajúcu predmetu zákazky. Spracovateľ ďalej vyhodnocoval splnenie podmienky účasti týkajúcej sa predloženia Opisu predmetu zákazky, štruktúrovaného rozpočtu, Návrhu kúpnej zmluvy, čestných vyhlásení a konštatuje, že uchádzači č.1, č.2 č.3 predložili Opis predmetu zákazky, štruktúrovaný rozpočet, Návrh kúpnej zmluvy a čestné vyhlásenia, ktoré obsahujú požadované údaje a preto všetci títo uchádzači splnili požadovanú podmienku účasti.

    12.   Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: Žiadny vylúčený

Identifikácia úspešného uchádzača: Ing.AntonTomík, Horná2773/21, 96221 Lieskovec, IČO:37057367

    13.   Cena víťaznej ponuky s DPH:     1001760,00 s DPH

    14.   Cena víťaznej ponuky bez DPH:   834800,00 bez DPH

    15.   Spôsob vzniku záväzku: Kúpna zmluva

    16.   Podmienky realizácie zmluvy: Novoveská cesta (Pri Likérke) 2854, 054 01 Levoča – lehota plnenia 9 mesiacov

    17.   Miesto a dátum vykonania prieskumu:                                                 v Bratislave, 19.04.2021

            Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/ osôb: Peter Šimeček, Konateľ – ABYS Slovakia, s.r.o.,

            Spoločnosť splnomocnená na proces verejného obstarávania

    18.   Prílohy:  Zobrazenie záznamu v PDF formáte