Záznam z prieskumu trhu

 

  1.       Názov prijímateľa: DIN-TECHNIK spol.sr.o.

2.      Názov zákazky: ,,Zavedenie inovovaného produktu ALUSystém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Delenie materiálu

  1.       Predmetom obstarávania je zavedenie inovovaného produktu ALU Systém - Delenie materiálu.
  2.       Druh zákazky (tovar/služba/práce):                                    Zákazka na dodanie tovaru
  3.       Kód CPV:
  4.       Predpokladaná hodnota zákazky:
  5.       Názov projektu a kód ITMS2014+:                                      313030R271
  6.       Operačný program:                                                            Výskum a inovácie Ministerstva hospodárstva SR
  7.       Spôsob vykonania prieskumu trhu:                                      e–mail
  8.       Kritérium/ kritériá na vyhodnocovanie ponúk:                       najnižšia cena bez DPH
  9.       Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný:

       a)         zoznam oslovených dodávateľov:

 

 

Názov dodávateľa

Dátum

oslovenia

Spôsob

oslovenia

Oprávnenie dodávať predmet zákazky

(áno/nie)

Prijatá ponuka:

áno/nie

Ergasia Group s.r.o.

22.09.2020

e-mail

áno

nie

TechniCAD s.r.o.

22.09.2020

e-mail

áno

áno

Triapex s.r.o.

22.09.2020

e-mail

áno

nie

 

 

        b)         zoznam predložených ponúk:


 

 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil ponuku

Dátum a

čas predloženia

/

vyhodnotenia

 

Návrh na plnenie kritéria

 

Vyhodnotenie splnenia podmienok

 

 

Poznámka

Misan Slovakia s.r.o.

Centrum27/32

01701PovažskáBystrica

IČO:45627878

 

18.02.2021

19:16

 

1385000,00

EUR bez DPH

 

splnil

 

Ing. Anton Tomík 

Horná 2773/21

96221Lieskovec

IČO:37057367

 

18.02.2021

21:40

 

1543000,00

EUR bez DPH

 

splnil

 

TechniCAD s.r.o.

Eötvösa 2817/57

94501Komárno

IČO:47220309

 

19.02.2021

10:01

 

1472000,00

EUR bez DPH

 

splnil

 

          c)          zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení:

 

Identifikácia zdroja údaju

Odkaz na webovú stránku

(akrelevantné)

Identifikovaná suma/hodnota kritéria

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       d)                  iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:

Spracovateľ zákazky skontroloval v obchodnom registri a živnostenskom registri splnenie podmienky mať oprávnenie na poskytovanie predmetu zákazky a konštatuje, že všetci uchádzači majú v obchodnom registri a živnostenskom registri zapísanú činnosť zodpovedajúcu predmetu zákazky. Spracovateľ ďalej vyhodnocoval splnenie podmienky účasti týkajúcej sa predloženia Opisu predmetu zákazky, štruktúrovaného rozpočtu, Návrh kúpnej zmluvy, čestných vyhlásení a konštatuje, že uchádzači č.1, č.2 a č.3 predložili Opis predmetu zákazky, štruktúrovaný rozpočet, Návrh kúpnej zmluvy a čestné vyhlásenia, ktoré obsahujú požadované údaje a preto všetci títo uchádzači splnili požadovanú podmienku účasti.

     12.      Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:            Žiadny vylúčený

Identifikácia úspešného uchádzača: Misan Slovakia s.r.o., Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, IČO:45627878

    13.      Cena víťaznej ponuky s DPH:      1662000,00 s DPH

    14.      Cena víťaznej ponuky bez DPH:   1385000,00 bez DPH

    15.      Spôsob vzniku záväzku: Kúpna zmluva

    16.     Podmienky realizácie zmluvy: Novoveská cesta (Pri Likérke)2854, 05401 Levoča – lehota plnenia 9 mesiacov

    17.      Miesto a dátum vykonania prieskumu:                                                   v Bratislave, 19.04.2021

Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb: Peter Šimeček, Konateľ – ABYS Slovakia s.r.o., Spoločnosť splnomocnená na proces verejného obstarávania

    18.    Prílohy:  Zobrazenie prieskumu v PDF formáte