Projekt s názvom:  Zavedenie inovovaného produktu ALU System

je spolufinancovaný Európskym  fondom regionálneho rozvoja

 

Hlavným cieľom projektu je inovácia systému ALU profilov zavedením inovatívnych, ekologicky nenáročných technológií do výroby a spracovania hliníkových profilov.

Prijímateľ: DIN - TECHNIK spol. s r.o.

Kód ITMS2014+: 313031R271

Opis projektu:

Systém ALU profilov je základným prvkom v oblasti automatizácie a robotizácie, výroby strojov a zariadení a rôznych konštrukcii pre automobilový a strojársky priemysle, kde sa neustále zvyšujú požiadavky na presnosť a funkčnosť tohto produktu. Žiadateľ podstatným spôsobom mení funkciu produktu a to aj vďaka určitým zmenám v konštrukčnej koncepcii.Predmetom predkladaného projektu spoločnosti DIN - TECHNIK spol. s r.o. je obstaranie strojov a zariadení pre založenie novej prevádzkarne zameranej na vysoko konkurencieschopnú výrobu a spracovanie hliníkových profilov usporiadaných spolu vzájomne so spojovacím príslušenstvom a doplnkami do uceleného systému. Výsledkom projektu bude inovácia stredného stupňa produktu.

Výsledky projektu:

Zavedenie novej inovatívnej technológie poskytne spoločnosti priestor stať sa lídrom v oblasti dodávky výroby strojov a zariadení, výrobných liniek a ich príslušenstva. Vlastný stavebnicový systém ALU profilov umožní spoločnosti získavať základný materiál pre stavbu strojov a zariadení za výhodné ceny a tak sa môže uchádzať o zákazky v konkurenčnom boji bez znižovania svojich ekonomických ukazovateľov potrebných na riadny rozvoj spoločnosti.

• Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové, v počte 1

• Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové, v počte 1

• Počet podnikov, ktoré dostávajú granty, v počte 1

• Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch, v počte 5

• Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín, v počte 3

Európska únia - Európsky sociálny fond OP VaI - Operačný program Výskum a Inovácie        

Zavedenie inovovaného produktu ALU System - Din Technik (.pdf 197 kB)