Oznámenie o oprave k zákazke zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru na predmet zákazky s názvom ,,Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) Formy.

Prijímateľ touto cestou upravuje znenie Kúpnej zmluvy, a to konkrétne v tomto bode:

ČLÁNOK III. - DODACIE PODMIENKY
Upravené znenie Kúpnej zmluvy je vyznačené žltou farbou.

Uchádzači budú pri príprave ponuky postupovať v súlade s upravenou Kúpnou zmluvou, ktorje prílohou tohto oznámenia.

Príloha č. 1 – upravená Kúpna zmluva - Formy

Oznámenie o oprave - Formy.pdf

Prílha č.1 - upravená Kúpna zmluva - Formy.docx