Oznámenie o oprave k zákazke zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru na predmet zákazky s názvom ,,Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Delenie materiálu“.

Prijímateľ touto cestou upravuje znenie Kúpnej zmluvy, a to konkrétne v tomto bode:

ČLÁNOK III. - DODACIE PODMIENKY
Upravené znenie Kúpnej zmluvy je vyznačené žltou farbou.

Uchádzači budú pri príprave ponuky postupovať v súlade s upravenou Kúpnou zmluvou, ktorá je prílohou tohto oznámenia.

Príloha č. 1 – upravená Kúpna zmluva - Delenie materiálu

OZNÁMENIE O OPRAVE - DELENIE MATERIÁLU.PDF

PRÍLOHA Č.1 UPRAVENÁ KÚPNA ZMLUVA - DELENIE MATERIÁLU.DOCX