Záznam z prieskumu trhu

,,Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy“

1. Názov prijímateľa:DIN - TECHNIK spol. s r.o.
2. Názov zákazky: ,,Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov)
– Formy“
3. Predmetom obstarávania je zavedenie inovovaného produktu ALU Systém - Formy.
4. Druh zákazky (tovar/služba/práce): Zákazka na dodanie tovaru
5. Kód CPV:
6. Predpokladaná hodnota zákazky:
7. Názov projektu a kód ITMS2014+: 313030R271
8. Operačný program: Výskum a inovácie Ministerstva hospodárstva SR
9. Spôsob vykonania prieskumu trhu1: e-mail
10. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2: najnižšia cena bez DPH
11. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3:

a) zoznam oslovených dodávateľov4:

Názov dodávateľaDátum
oslovenia
Spôsob
oslovenia
Oprávnenie dodávať
predmet zákazky
(áno/nie)

Prijatá ponuka:

áno/nie

Landis GmbH 19.11. 2019 e-mail áno áno
Ergasia Group s.r.o. 19.11. 2019 e-mail áno áno
TechniCAD s.r.o. 19.11. 2019 e-mail áno áno
Triapex s.r.o. 19.11. 2019 e-mail áno áno

b) zoznam predložených ponúk5

Názov a sídlo uchádzača, ktorý
predložil ponuku
Dátum a
čas
predloženia/
vyhodnotenia
Návrh
na plnenie
kritéria6
Vyhodnotenie
splnenia
podmienok7
Poznámka
TechniCAD s.r.o.,Eötvösa 2817/57
945 01 Komárno
IČO: 47 220 309
16.12.2019
11:44
843 500,00
EUR bez DPH
splnil
Ergasia Group s.r.o.,Dělnická 213/12
170 00 Praha 7
IČO: 017 57 687
16.12.2019
11:56
867 000,00
EUR bez DPH
splnil
Landis GmbH,Hauptstrasse 79
IČO: FN432197i
16.12.2019
12:45
815 000,00
EUR bez DPH
splnil

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8:

Identifikácia zdroja
údaju
Odkaz na webovú
stránku,(ak relevantné)
Identifikovaná
suma/hodnota kritéria
Poznámka

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:

12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: Žiadny vylúčený
Identifikácia úspešného uchádzača: Landis GmbH , Hauptstrasse 7111 Parndorf, Rakúsko, IČO: FN432197i
13. Cena víťaznej ponuky s DPH:
14. Cena víťaznej ponuky bez DPH: 815 000,00 bez DPH
15. Spôsob vzniku záväzku9: Kúpna zmluva
16. Podmienky realizácie zmluvy10: Blatná na Ostrove 199, 930 32 Blatná na Ostrove – lehota plnenia 9 mesiacov
17. Miesto a dátum vykonania prieskumu: v Bratislave, 08.01.2020
Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb: Peter Šimeček, Konateľ – ABYS Slovakia, s.r.o.,
Spoločnosť splnomocnená na proces verejného obstarávania
18. Prílohy11:

Stiahnuť v .pdf podobe (270 kB):

Záznam z prieskumu trhu: Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém – Formy

Záznam z prieskumu trhu

,,Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Delenie materiálu“

1. Názov prijímateľa:DIN - TECHNIK spol. s r.o.
2. Názov zákazky: ,,Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov)
– Formy“
3. Predmetom obstarávania je zavedenie inovovaného produktu ALU Systém - Delenie materiálu.
4. Druh zákazky (tovar/služba/práce): Zákazka na dodanie tovaru
5. Kód CPV:
6. Predpokladaná hodnota zákazky:
7. Názov projektu a kód ITMS2014+: 313030R271
8. Operačný program: Výskum a inovácie Ministerstva hospodárstva SR
9. Spôsob vykonania prieskumu trhu1: e-mail
10. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2: najnižšia cena bez DPH
11. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3:

a) zoznam oslovených dodávateľov4:

Názov dodávateľaDátum
oslovenia
Spôsob
oslovenia
Oprávnenie dodávať
predmet zákazky
(áno/nie)

Prijatá ponuka:

áno/nie

Landis GmbH 19.11. 2019 e-mail áno áno
Ergasia Group s.r.o. 19.11. 2019 e-mail áno áno
TechniCAD s.r.o. 19.11. 2019 e-mail áno áno
Triapex s.r.o. 19.11. 2019 e-mail áno áno

b) zoznam predložených ponúk5

Názov a sídlo uchádzača, ktorý
predložil ponuku
Dátum a
čas
predloženia/
vyhodnotenia
Návrh
na plnenie
kritéria6
Vyhodnotenie
splnenia
podmienok7
Poznámka
TechniCAD s.r.o.,Eötvösa 2817/57
945 01 Komárno
IČO: 47 220 309
16.12.2019
11:44
1 462 000,00 EUR
bez DPH
splnil
Ergasia Group s.r.o.,Dělnická 213/12
170 00 Praha 7
IČO: 017 57 687
16.12.2019
11:56
1 479 000,00 EUR
bez DPH
splnil
Landis GmbH,Hauptstrasse 79
IČO: FN432197i
16.12.2019
12:45
1 305 250,00 EUR
bez DPH
splnil

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8:

Identifikácia zdroja
údaju
Odkaz na webovú
stránku,(ak relevantné)
Identifikovaná
suma/hodnota kritéria
Poznámka

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:

12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: Žiadny vylúčený
Identifikácia úspešného uchádzača: Landis GmbH , Hauptstrasse 7111 Parndorf, Rakúsko, IČO: FN432197i
13. Cena víťaznej ponuky s DPH:
14. Cena víťaznej ponuky bez DPH: 1 305 250,00 bez DPH
15. Spôsob vzniku záväzku9: Kúpna zmluva
16. Podmienky realizácie zmluvy10: Blatná na Ostrove 199, 930 32 Blatná na Ostrove – lehota plnenia 9 mesiacov
17. Miesto a dátum vykonania prieskumu: v Bratislave, 08.01.2020
Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb: Peter Šimeček, Konateľ – ABYS Slovakia, s.r.o.,
Spoločnosť splnomocnená na proces verejného obstarávania
18. Prílohy11:

Stiahnuť v .pdf podobe (150kB):

ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU: ZAVEDENIE INOVOVANÉHO PRODUKTU ALU SYSTÉM – Delenie materiálu